Illustrasjonsfoto: AdobeStock

Formålet med utdanningen Fremtidsbygg - sirkulærøkonomi, teknologi og entreprenørskap er å tilby kompetanse som bidrar til mer bærekraftig utvikling i BAE- næringen. Foto: AdobeStock

Fremtidsbygg - sirkulærøkonomi, teknologi og entreprenørskap

Fremtidsbygg vil operere i et fagområde i rask utvikling, som krever kontinuerlig oppdatert kunnskap og en dynamisk metode med rom for arbeidslivsrelevante oppgaver og utfordringer. Det legges derfor opp til et studium med mye praktisk læring, og tett samarbeid med partnere fra arbeidslivet.

Studiet er utviklet i samarbeid med Obos, Statsbygg, Norsk Gjenvinning, Løvenskiold Handel, MAD Arkitekter og Futurebuilt.

Formålet med utdanningen er å tilby kompetanse som bidrar til mer bærekraftig utvikling i BAE- næringen. Målet er at studentene skal kunne utvikle en reflektert holdning og besitte kunnskap rundt bærekraft og sirkularitet i egen bransje, samt evne å bidra med innovasjonskompetanse og entreprenørskap som fremmer denne utviklingen.

Generelle opptakskrav

a) Relevant fag- eller svennebrev, treårig yrkesfaglig opplæring eller

b) For enkelte studier kan generell studiekompetanse være opptaksgrunnlag, jf. de respektive studieplaner, eller

c) Søkere som ikke fyller kravene a) eller b), og som er 23 år eller eldre i opptaksåret, kan søke opptak på grunnlag av realkompetanse. Realkompetanse gjelder ikke utdanninger som stiller krav til yrkesgodkjenning, autorisasjon eller sertifisering etter annen lovgivning.

d) Søkere som kan dokumentere at de skal gjennomføre fag-/svenneprøve etter opptaksfristen, kan tildeles plass med vilkår om bestått prøve innen 1. oktober.

 • Betong
 • Byggdrifter
 • Gjenvinningsoperatør
 • Malerfaget
 • Maler- og overflateteknikkfaget
 • Murerfaget
 • Murer- og flislegger
 • Rørlegger
 • Tømrer
 • Ventilasjon- og blikkenslager
 • Kulde- og varmepumpefaget
 • Kulde- og varmepumpeteknikker
 • Anleggsgartnerfaget
 • Automatiseringsfaget
 • Banemontørfaget
 • Fjell- og bergverksfaget
 • Glassfaget
 • Industrimalerfaget
 • Isolatørfaget
 • Tak- og membrantekkerfaget
 • Trelast og limtreproduksjonsfaget
 • Trevare- og bygginnredningsfaget
 • Snekkerfaget
 • Byggmontasjefaget
 • Anleggsrørleggerfaget

Det vil være et emnebasert studium med fire emner. Emnene er til en viss grad selvstendige, men med en indre sammenheng. To og to emner vil være særlig tett knyttet sammen. To av emnene går parallelt innad i samme semester. Ett av de to vil være praktisk rettet, mens det andre vil ha en teoretisk profil.

Studiet består av fire emner som gir til sammen 60 studiepoeng.

 1. Bærekraft
 2. Innovasjon
 3. Studentbedrift
 4. Praktisk entreprenørskap

BAE-næringen er i rask utvikling med et økende behov for personer med bærekraftskompetanse og innovasjonsegenskaper. Dette er en kompetanse som er, og vil være, sentral på alle plan i en bedrift. Med studiet vil fagbrevutdannende kunne tre inn i roller som prosjektleder eller mellomleder i utviklings- og innovasjonsprosjekter.