Slik søker du

Bilde
Studenter

Når du søker på fagskoleutdanning gjennom det nasjonale opptaket, søker du elektronisk på Samordna Opptak. På www.samordnaopptak.no  finner du informasjon om elektronisk søking og hvilke dokumentasjonskrav som gjelder. Vi er en offentlig fagskole som tilbyr gratis høyere utdanning til fagfolk.

Opptaket åpner 1. februar i Samordna Opptak.

All nødvendig dokumentasjon må lastes opp sammen med den elektroniske søknaden.

For spørsmål om utdanningen og annen informasjon om tilbudet, må du kontakte en av skolene som har tilbudet. For spørsmål om søkningen og om Samordna opptak kontakter du:

Samordna Opptak:

sokerinfo@samordnaopptak.no

Telefon 21 49 56 09

Kontakt Samordna Opptak

Søknadsfrist

Søknadsfristen er 15. april kl 23:59 for alle skolene. 

De som har søkt innen søknadsfristen vil få svar på søknad via SMS/e-post i slutten av mai. Du må selv logge deg inn på Samordna Opptak og takke ja til plassen/ventelisteplassen.

Fra 31. mai kan du søke på ledige studieplasser.

Les mer om ledige studieplasser her.

Når du søker på fagskoleutdanning gjennom det nasjonale opptaket, søker du elektro­nisk på www.samordnaopptak.no

På www.samordnaopptak.no  finner du 
informasjon om elektronisk søking og hvilke dokumentasjonskrav som gjelder.

For spørsmål om søking og om Samordna Opptak kontakter du:

sokerinfo@samordnaopptak.no

Telefon 21 49 56 09

Kontakt Samordna Opptak

 

Det generelle grunnlaget for opptak til fagskole er:

a) fullført og bestått videregående opplæring med relevant fagbrev/svennebrev.
b) minst 5 års relevant praksis uten fagbrev, og med realkompetanse i felles allmenne fag tilsvarende læreplanene i videregående kurs 1 og 2 i yrkesfaglige studieretninger.
c) Søkere som kan dokumentere at de skal gjennomføre fag-/svenneprøve etter opptaksfristen, kan tildeles plass på vilkår om bestått prøve.

Til høyre på denne siden kan du lese mer om realkompetansevurdering og norsktest (når du ikke kan dokumentere fagbrev, autorisasjon, vitnemål og fellesfag).

  • Alle fag med tallkarakterer som inngår i kvalifikasjonsgrunnlaget skal tas med i beregning av karakterpoeng. Karakterpoeng er gjennomsnitt av alle tallkarakterer, med to desimaler, multiplisert med 10.
  • For fag- eller svennebrev som inngår i kvalifikasjonsgrunnlaget gis søkere følgende ekstra poeng:
    a)  et fag- eller svennebrev gir 10 poeng. For søkere med to fagbrev, gir det andre fagbrevet 5 poeng.  Dette omfatter også utdanninger som i dag fører til fag- eller svennebrev, men som i tidligere struktur ble avsluttet med yrkesfaglig eksamen og dokumentert med vitnemål.
    b)  hvert fag- eller svennebrev med resultatet 'meget godt bestått' gir ytterligere 5 poeng for det første fag- eller svennebrevet og 2 poeng for det andre.
  • Relevant yrkespraksis gir 1 poeng per 6. måned i tilsvarende 100 prosent stilling. Læretid og yrkespraksis som inngår i grunnlaget for å gå opp til fag- eller svenneprøve som praksiskandidat gir ikke poeng. Det kan gis inntil 10 poeng for relevant yrkespraksis.

Utdanningene er godkjent av NOKUT (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen), og studenter er dermed berettiget lån og stipend i Statens lånekasse for utdanning.

Heltidsstudium ved de fylkeskommunale toårige tekniske fagskolene er gratis, men du må selv bekoste læremateriell som bøker, kalkulator, pc, kopiering, osv. I tillegg kommer eventuelle kostnader til laboratoriemateriell. Noen skoler er med i en studentsamskipnad som legger til rette for studentvelferd. Det er en liten kostnad for hver student forbundet med det.

Velger du deltidsstudier eller nettbaserte studier, er det som regel en studieavgift for de ekstrakostnadene dette medfører. Ring skolen for detaljer.

Søkere med fullført videregående opplæring fra de andre nordiske landene er kvalifiserte for opptak når den videregående opplæringen i de respektive landene gir generelt opptaksgrunnlag til tertiærutdanning tilsvarende norsk toårig teknisk fagskole.

Søkere utenfor Norden må dokumentere opplæring og praksis ved autorisert translatør og ha bestått eller ha likeverdig realkompetanse i de felles allmenne fagene tilsvarende grunnkurs og videregående kurs I i yrkesfaglige studieretninger.

Søkere må dokumentere kunnskaper i norsk med én av følgende prøver:

  • Bestått norsk fra videregående opplæring Vg2 i yrkesfaglige utdanningsprogram.
  • Test i norsk, høyere nivå (Bergenstesten).
  • Avsluttende prøve i norsk (norskprøven) med ferdigheter på minimum nivå B2 i alle delferdigheter jf. § 26 i forskrift 20. april 2005 nr. 341 om opplæring i norsk og samfunnskunnskap for nyankomne innvandrere.