Slik søker du

Studenter

Når du søker på fagskoleutdanning gjennom det nasjonale opptaket, søker du elektronisk på Samordna Opptak. På www.samordnaopptak.no  finner du informasjon om elektronisk søking og hvilke dokumentasjonskrav som gjelder. 

Opptaket åpner 1. februar i Samordna Opptak.

All nødvendig dokumentasjon må lastes opp sammen med den elektroniske søknaden.

For spørsmål om utdanningen og annen informasjon om tilbudet, må du kontakte en av skolene som har tilbudet. For spørsmål om søkningen og om Samordna opptak kontakter du:

Samordna Opptak:

sokerinfo@samordnaopptak.no

Telefon 21 49 56 09

Kontakt Samordna Opptak

Opptakskrav

Det generelle grunnlaget for opptak til fagskole er:

a) Fullført og bestått videregående opplæring med relevant fagbrev/svennebrev.
b) Minst 5 års relevant praksis uten fagbrev, og med realkompetanse i felles allmenne fag tilsvarende læreplanene i videregående kurs 1 og 2 i yrkesfaglige studieretninger.
c) Søkere som kan dokumentere at de skal gjennomføre fag-/svenneprøve etter opptaksfristen, kan tildeles plass på vilkår om bestått prøve.

Her kan du lese mer om poengberegning og rangering: Tekniske fag.

Her kan du lese mer om poengberegning og rangering: Helse og oppvekstfag.

Til høyre på denne siden kan du lese mer om realkompetansevurdering og norsk-test (når du ikke kan dokumentere fagbrev, autorisasjon, vitnemål og fellesfag).

Her kan du lese mer om lokalforskrift for opptakskrav.

Poengberegning og rangering

 • Generelt opptakskrav eller realkompetansevurdering: 100 poeng
 • Det gis gjennomsnittlig karakterpoeng av karakterene i alle fag på Vg2/VK1 og tverrfaglig eksamen
 • Dokumentert relevant praksis utover det generelle grunnlag for opptak: 1 poeng pr mnd.
 • Fagprøve med "bestått meget godt": 25 poeng
 • Fagprøve i annet fag utover det generelle opptakskrav, inklusive praksistid: 50 poeng
 • Fullført høyere yrkesfaglig utdanning (fagskole) eller annen høyere utdanning innen relevant område gir 0,5 inntakspoeng pr. fagskole-/studiepoeng. Det gis maksimum 60 inntakspoeng på dette grunnlaget. (gjelder fra skoleåret 2018/2019)
 • Ved lik poengsum skal det kjønn som er underrepresentert i det yrket eller den profesjon opplæringen skal føre frem til, kvoteres
 • Yrkeserfaring eller annen kompetanse kan brukes til rangering av søkere

Søkere med utenlandsk utdanning

Søkere med fullført videregående opplæring fra de andre nordiske landene er kvalifiserte for opptak når den videregående opplæringen i de respektive landene gir generelt opptaksgrunnlag til tertiærutdanning tilsvarende norsk toårig teknisk fagskole.

Søkere utenfor Norden må dokumentere opplæring og praksis ved autorisert translatør og ha bestått eller ha likeverdig realkompetanse i de felles allmenne fagene tilsvarende grunnkurs og videregående kurs I i yrkesfaglige studieretninger.

Søkere må dokumentere kunnskaper i norsk med én av følgende prøver:

 • Bestått norsk fra videregående opplæring Vg2 i yrkesfaglige utdanningsprogram.
 • Test i norsk, høyere nivå (Bergenstesten).
 • Avsluttende prøve i norsk (norskprøven) med ferdigheter på minimum nivå B2 i alle delferdigheter jf. § 26 i forskrift 20. april 2005 nr. 341 om opplæring i norsk og samfunnskunnskap for nyankomne innvandrere.

Søknadsfrist

Søknadsfristen er 15. april for alle skolene. Etter 15. april kan du søke den enkelte fagskole direkte om tilgang til restplasser. 

De som har søkt innen søknadsfristen vil få svar på søknad via sms/e-post i slutten av mai.  Du må selv logge deg inn på Samordna Opptak og takke ja til plassen/ventelisteplassen.

Etter det ordinære opptaket kan du sende søknad direkte til skolen på eventuelle restplasser.  Du finner søknadsskjema i høyre marg, eller lenger nede på siden om du er på en mobil enhet.

Studielån og stipend

Utdanningene er godkjent av NOKUT (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen), og studenter er dermed berettiget lån og stipend i Statens lånekasse for utdanning.

Heltidsstudium ved de fylkeskommunale toårige tekniske fagskolene er gratis, men du må selv bekoste læremateriell som bøker, kalkulator, pc, kopiering, osv. I tilegg kommer eventuelle kostnader til laboratoriemateriell. Noen skoler er med i en studentskipnad som legger til rette for studentvelferd. Det er en liten kostnad for hver student forbundet med det.

Velger du deltid eller nettbaserte studier, er det som regel en studieavgift for de ekstrakostnadene dette medfører. Ring skolen for detaljer.

Slik søker du

Når du søker på fagskoleutdanning gjennom det nasjonale opptaket, søker du elektro­nisk på www.samordnaopptak.no

På www.samordnaopptak.no  finner du 
informasjon om elektronisk søking og hvilke dokumentasjonskrav som gjelder.

For spørsmål om søking og om Samordna Opptak kontakter du:

sokerinfo@samordnaopptak.no

Telefon 21 49 56 09

Kontakt Samordna Opptak