Sterilforsyning i helsetjenesten

Utdanningen er utarbeidet i et samarbeid mellom Fagskolen Oslo (FO) og Oslo universitetssykehus for å tilfredsstille kravene for stadig økende kompetanse innen sterilforsyning. 

Sterilforsyning i helsetjenesten

Sterilforsyning er et viktig ledd i infeksjonsforebyggende arbeid og pasientsikkerhet. Samtidig går den teknisk-medisinske utviklingen raskt, og ny viten, omfattende lovverk og nye faglige standarder fører til strengere kvalitetskrav. Tidligere har opplæringen innen sterilforsyning i stor grad vært håndtert internt på de enkelte sykehus, og kvalitet og omfang har variert sterkt.


For å tilfredsstille kravene for stadig økende kompetanse innen sterilforsyning, er en formell utdanning på fagskolenivå nødvendig. Dette deltidsstudiet er et svar på dette behovet, og studiet er utarbeidet i et samarbeid mellom Fagskolen Oslo (FO) og Oslo universitetssykehus. Undervisning og praksis gjennomføres i nært samarbeid med fagmiljø ved ulike helseforetak.

For å tilfredsstille kravene for stadig økende kompetanse innen sterilforsyning, er en formell utdanning på fagskolenivå nødvendig. Dette deltidsstudiet er et svar på dette behovet, og studiet er utarbeidet i et samarbeid mellom Fagskolen Oslo (FO) og Oslo universitetssykehus. Undervisning og praksis gjennomføres i nært samarbeid med fagmiljø ved ulike helseforetak.

Vårt populære studium innen Sterilforsyning i helsevesenet tilbys nå også som nettstudier. Vi har hatt stor interesse fra hele landet og digitaliserer tilbudet, slik at flere får muligheten.

For skoleåret 23/24 legges det opp til at inntil 6 studenter kan følge studiet over internett.

Fagskolen Oslo tilbyr nettbasert studiet i sterilforsyning i hele Norge. Søkere med lang reisevei og relevant arbeid innen sterilforsyning vil bli prioritert.

Vi tilbyr deltid studiet med undervisning en i uken fra kl. 09.00 til kl. 15.00. Det er obligatorisk å delta i samlinger/nettsamlinger. Undervisningene vil foregå som hybrid, dvs. både fysisk i klasserommet med streaming på nett i sann tid.

Les om opptakskravene til fagskoleutdanning på Samordna opptak ››

a) Relevant fag- eller svennebrev, treårig yrkesfaglig opplæring*, eller
b) Søkere som ikke fyller kravene a), og som har fylt 23 år, kan søke opptak på grunnlag av realkompetanse. Realkompetanse gjelder ikke utdanninger som stiller krav til yrkesgodkjenning, autorisasjon eller sertifisering etter annen lovgivning.

Søkere som kan dokumentere at de skal gjennomføre fag-/svenneprøve etter opptaksfristen, kan tildeles plass med vilkår om bestått prøve i løpet av første semester. Legg ved lærekontrakten ved søknaden i Samordna opptak, som dokumentasjon på at du skal avlegge fagprøven til høsten.

Etter du har fått studieplass og takket ja til studieplassen, må du søke politiattest. Når du søker politiattest legger du ved bekreftelsen på at du har takket ja til studieplassen. 

  • Helsefagarbeider
  • Tannhelsesekretær

Studiet er bygd opp med én fast undervisningsdag i uka gjennom hele studiet og praksis i emne 2 (60 t), 3 (195 t) og 4 (195 t). Studiet er organisert med forelesninger, oppgaver individuelt og i grupper, samt diskusjoner/erfaringsdeling og presentasjon.

Studiet består av fire hovedemner i tillegg til ­hovedprosjekt:

  1. Felles grunnlag for fagskoleutdanninger i helse- og sosialfagene
  2. Hygiene, mikrobiologi og smittevern
  3. Utstyr og instrument
  4. Sterilisering og steril lagring
  5. Fordypning/hovedprosjekt

Du kvalifiseres for arbeid som sterilforsyningstekniker i helsetjenester som har oppgaver innen sterilforsyning som desinfeksjon og sterilisering av medisinske utstyr. Du kan

arbeide i Sterilforsyningsenheter, operasjonsavdelinger, kirurgiske poliklinikker eller andre enheter i sykehus og hos private aktører, tannhelsetjenester, veterinære tjenester med kirurgisk virksomhet, o.l.