Helseadministrasjon

Utdanningen skal gi studentene god kompetanse innen administrative oppgaver og i utvidet bruk av informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT). Illustrasjonsfoto: AdobeStock

Helseadministrasjon

Informasjonsteknologi brukes i stadig større grad, også i helsevesenet, og behovet for kompetanse innen helseadministrasjon er stort. Dette studiet egner seg godt for deg som jobber som helsesekretær, tannhelsesekretær, eller saksbehandler i primær- og spesialisthelsetjenesten.

Studiet legger stor vekt på emner som kommunikasjon, service og arbeidsflyt samt organisering, kvalitetssikring og finansiering av helse- og omsorgstjenesten.  Utdanningen inneholder også et felles emne for ettårige fagskoleutdanninger innen helse - og oppvekstfag. Hensikten med utdanningen er å utdanne reflekterte yrkesutøvere med høy yrkesetisk forståelse som tar initiativ til, organiserer og iverksetter tiltak for pasienter og deres pårørende, og i samarbeid med andre yrkesgrupper.

Studiet kombinerer teori og praksis, og en praksisperiode på ca. 10 uker er integrert i utdanningen.

Utdanningen er på deltid og strekker seg over to år.

Det er ukentlige nettsamlinger (dagtid på torsdager) og fysisk oppmøte på skolen ca. 1 gang per måned.

Utdanningen skal gi studentene god kompetanse innen administrative oppgaver og i utvidet bruk av informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT). Samfunnet er i stadig endring, og dette stiller krav til økt kompetanse. Du får økte ferdigheter i konfliktløsning, i kommunikasjon generelt og i veiledning av kollegaer, pasienter og pårørende. Studiet gir deg økt kompetanse til å utføre administrative oppgaver, planlegge, organisere og iverksette tiltak i tråd med organisasjonens behov.

  • Fullført og bestått 3 årig yrkesfaglig videregående opplæring som gir yrkeskompetanse som helsesekretær eller tannhelsesekretær.
  • Det kan gjøres opptak på grunnlag av realkompetansevurdering.

Studiet er bygd opp med en kombinasjon av teams, gruppearbeid og prosjektarbeid, veiledning og refleksjon over praktiske erfaringer. I tillegg kommer 10 ukers praksis med 30 timer/uke. Praksis gjennomføres 2 x 5 uker i høst/vår i 2. studieår. Praksis kan gjennomføres på egen arbeidsplass hvis den er relevant for studiet eller som praksis på en annen arbeidsplass.

Studiet består av fem hovedemner:

  1. Felles grunnlag for fagskoleutdanninger i helse- og sosialfagene
  2. Kommunikasjon, service, og arbeidsflyt
  3. Organisering kvalitetssikring og finansiering av helse og omsorgstjenesten
  4. Praksis
  5. Hovedprosjekt

Arbeidsformene skal gi trening i å søke kunnskap, kritisk tenkning, problemløsing og refleksjon. Arbeidsmetoder som anvendes i studiet, er forelesninger, dialogpreget undervisning, muntlig framlegg, prosjektarbeid med tverrfaglig fokus og ulike former for gruppearbeid og fremvisninger.

Studentenes læring følges opp gjennom veiledning og vurderinger underveis. Digital læringsplattform benyttes. Studentene får egen opplæring i bruk av PC og digitale læremidler.  

De fleste jobbene finnes innenfor både spesialist- og ­primærhelsetjenesten. Økt utdanning vil gi mer spesialiserte arbeidsoppgaver og mer ansvar.