Helseadministrasjon

Informasjonsteknologi brukes i stadig større grad, også i helsevesenet, og behovet for kompetanse innen helseadministrasjon er stort. Dette studiet egner seg godt for deg som jobber som helsesekretær, tannhelsesekretær, eller saksbehandler i primær- og spesialisthelsetjenesten. Du vil få bred og etterspurt kompetanse som gir deg mange muligheter på arbeidsmarkedet.

Studiet legger stor vekt på emner som kommunikasjon, service og arbeidsflyt samt organisering, kvalitetssikring og finansiering av helse- og omsorgstjenesten.  Utdanningen inneholder også et felles emne for ettårige fagskoleutdanninger innen helse - og oppvekstfag. Hensikten med utdanningen er å utdanne reflekterte yrkesutøvere med høy yrkesetisk forståelse som tar initiativ til, organiserer og iverksetter tiltak for pasienter og deres pårørende, og i samarbeid med andre yrkesgrupper. Fagskoleutdanningen er praktisk og yrkesrettet og er derfor egnet for de aktuelle målgruppene. Utdanningen kan gi karrieremuligheter, noe som har stor betydning for rekruttering og videreutvikling av helsesekretærer og tannhelsesekretærer. Derfor er det viktig å gi fagarbeidere økt kompetanse.

Studiet kombinerer teori og praksis, og en praksisperiode på ca. 10 uker er integrert i utdanningen.

Hvorfor helsefaglig fagskoleutdanning

Utdanningen skal gi studentene god kompetanse innen administrative oppgaver og i utvidet bruk av informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT). Samfunnet er i stadig endring, og dette stiller krav til økt kompetanse. Du får økte ferdigheter i konfliktløsning, i kommunikasjon generelt og i veiledning av kollegaer, pasienter og pårørende. Studiet gir deg økt kompetanse til å utføre administrative oppgaver, planlegge, organisere og iverksette tiltak i tråd med organisasjonens behov.

Opptakskrav

  • Fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev /vitnemål og autorisasjon som helsesekretær.
  • Søkere som kan dokumentere at de skal gjennomføre fagprøve etter opptaksfristen, kan tildeles plass på vilkår om bestått prøve
  • Det kan gjøres opptak på grunnlag av realkompetansevurdering.

Deltid

Utdanningen er på deltid og strekker seg over to år.

Oppbygging og arbeidsformer

Studiet er bygd opp med en kombinasjon av klasseromsundervisning, gruppearbeid og prosjektarbeid, veiledning og refleksjon over praktiske erfaringer. I tillegg kommer 10 ukers praksis med 30 timer/uke som gjennomføres tredje semester. Praksis gjennomføres 2 X5 uker i høst/mai i 2. studieår. Praksis kan gjennomføres på egen arbeidsplass hvis den er relevant for studiet eller som tradisjonell utplassering på en annen arbeidsplass.

Studiet består av tre hovedemner i tillegg til praksis og hovedprosjekt:

  1. Felles grunnlag for fagskoleutdanninger i helse- og sosialfagene
  2. Kommunikasjon, service, og arbeidsflyt
  3. Organisering kvalitetssikring og finansiering av helse og omsorgstjenesten
  4. Praksis
  5. Hovedprosjekt

Et viktig pedagogisk prinsipp gjennom hele studiet er studentenes ansvar for egen læring. Det innebærer at studentene er mottagelig for undervisning og aktivt oppsøker læringssituasjoner og læringsarenaer. Skolen har ansvar for å tilrettelegge for læring og å støtte/veilede studentene i læreprosessen.

Arbeidsformene skal gi trening i å søke kunnskap, kritisk tenkning, problemløsing og refleksjon. Arbeidsmetoder som anvendes i studiet, er forelesninger, dialogpreget undervisning, muntlig framlegg, prosjektarbeid med tverrfaglig fokus og ulike former for gruppearbeid, som for eksempel rollespill/video. 

Studentenes læring følges opp gjennom veiledning og vurderinger underveis. Digital læringsplattform benyttes. Studentene får egen opplæring i bruk av PC og digitale læremidler.  

Jobbmuligheter

De fleste jobbene finnes innenfor den kommunale helsetjenesten. Økt utdanning vil gi mer spesialiserte arbeidsoppgaver og mer ansvar. Studentene vil også være mer attraktive på arbeidsmarkedet pga. økt kompetanse (jfr. samhandlingsreformen).