Oppvekstfag

Barns oppvekst har vært gjenstand for stor oppmerksomhet fra myndighetenes side de senere årene. Full barnehagedekning, flere yngre barnehagebarn, endrede familiemønstre og ulik kulturbakgrunn har skapt behov for økt kompetanse blant barne- og ungdomsarbeidere.


En rekke reformer, stortingsmeldinger og utredninger de siste 15 årene peker på behovet for mer kompetanse i oppvekstfeltet. Ny rammeplan for barnehagene og Læreplanverket for kunnskapsløftet (2006) legger føringer for det faglige innholdet.

Med dette studiet får du en bred videreutdanning i oppvekstfag og kan bli en viktig ressurs både for barna, kollegene dine og arbeidsplassen din. Det handler om samhandling mellom faggrupper, om integrering, om kvalitet i tilbudet for en helhetlig oppvekst for barn og unge 0-18 år. 

Opptakskrav

Ett av disse kravene må oppfylles: 

1. Fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev/vitnemål fra relevant yrkesutdanning fra videregående skole som for eksempel barne- og ungdomsarbeiderfaget, helsearbeiderfaget, samt utdanning som aktivitør.

Hvis du skal avlegge fagprøve etter søknadsfristen, kan du få plass på vilkår om at du består fagprøven. 

2. Minst fem års relevant yrkespraksis innen helse- og oppvekstsektoren: barnehage, skole, skolefritidsordning eller andre pedagogiske virksomheter for barn og unge.


Oppbygging og arbeidsformer

Studiet legger opp til én fast undervisningsdag pr uke.
I tillegg kommer praksis som gjennomføres over 10 uker i forbindelse med emne 4. Praksis kan foregå i barnehage, skole, SFO eller annet barne- og ungdomsarbeid. Skolen sørger for relevant praksisplass, men du kan også ta praksis på din egen arbeidsplass. Gjennom praksisperioden vil fagskolen ha veiledning med studentene for å nå målsettingene for den enkelte student i emne 4.

Studiet består av fire hovedemner i tillegg til et hovedprosjekt:

1.     Felles grunnlag for fagskoleutdanningene i oppvekstfag 
2.    Pedagogikk og didaktikk
3.     Språkfellesskap
4.     Forebyggende arbeid og tverrfaglig samarbeid
5.     Hovedprosjekt

Kompetanse og jobbmuligheter

Du vil finne de fleste jobbene innen kommunale helse- og oppveksttjenester som f.eks. barnehage, skolefritidsordning, som assistent i skole, boliger og institusjoner for barn og unge.