Arbeid med språk, flerspråklighet og flerkulturell kompetanse 
i barnehage

Med full barnehagedekning går de aller fleste barn under skolealder i barnehage, og antallet minoritetsspråklige barn i barnehage er tredoblet siden 2005. Med dette deltidsstudiet får du kompetanse som er sterkt etterspurt i barnehagene, og du blir en verdifull ressurs for barnehagens flerspråklige barn.


Studiet skal utdanne reflekterte yrkesutøvere med høy faglig og etisk kompetanse. De skal ha gode kunnskaper om barn i alderen 0–6 år og deres situasjon og aktuelle utfordringer i dagens Norge. Barna og deres familier skal gis riktig hjelp og bistand til rett tid, på rett sted så tidlig som mulig. Det skal tilrettelegges slik at alle barn og unge hver dag har muligheten til å bli sett, satt krav til og oppleve gleden av å lykkes med noe. Studiet tilbys kun ved Fagskolen Oslo Akershus med studiested Rud vgs. i Bærum. 

Opptakskrav

Ett av disse kravene må oppfylles: 

1. fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev i barne- og ungdomsarbeiderfaget.

Hvis du skal avlegge fagprøve etter søknadsfristen, kan du få plass på vilkår om at du består fagprøven. 
2. Fem års praksis som ufaglært i barnehage med barn i alderen 0–6 år. 

Oppbygging og arbeidsformer

I tillegg til én fast undervisningsdag pr uke kommer praksis som gjennomføres over 10 uker. Skolen sørger for relevant praksisplass, men du kan også ta praksis på din egen arbeidsplass. 

Studiet består av fire hovedemner, i tillegg til hovedprosjekt:

1.    Felles grunnlag for fagskoleutdanninger i oppvekstfag 
2.    Pedagogikk og didaktikk
3.    Arbeid med språk og flerspråklighet i barnehagen
4.    Flerkulturell kompetanse
5.    Hovedprosjekt
6.    Praksis

Kompetanse og jobbmuligheter

Studiet gir kompetanse som er nyttig og etterspurt innen mange typer helse- og oppveksttjenester, som f.eks barnehager, boliger og institusjoner for barn, skole, skolefritidsordning/aktivitetsskole.