Veiledning for helse- og omsorgspersonell

Hovedmålet for fagskoleutdanning i veiledning for HS-personell er at yrkesutøverne skal få en teoretisk og praktisk forståelse av de viktigste prinsippene og metodene innen veiledning.

Dette innebærer innsikt i og ferdigheter til å gjennomføre veiledningsoppgaver i praksis ovenfor brukere, pårørende, elever og lærlinger. Utdanningen gir også kompetanse i forhold til kollegaveiledning.

Et sentralt tema i utdanningen er å få økt bevissthet om og vurdering av egen rolle som veileder. Studiet legger også vekt på tema som pedagogikk, gruppeprosesser, kommunikasjon og ulike veiledningsferdigheter.

Fagskoleutdanning innen veiledning kvalifiserer blant annet for veiledning av brukere, pårørende, elever, lærlinger og medarbeidere som er runder opplæring i blant annet sykehjem, hjemmetjenesten, barnehage, skole, skolefritidsordning og tilrettelagte boliger.

Opplæringen organiseres som et deltidsstudium over to år på dagtid. Undervisningen på skolen gjennomføres en dag pr. uke.

Opptakskrav

Ett av disse kravene må oppfylles:

  1. Fullført og bestått videregående opplæring innen helse og oppvekstfag eller helse – og omsorgsfag. Slik som eksempelvis helsefagarbeidere, hjelpepleiere, helsesekretærer, barne- og ungdomsarbeidere, barnepleiere og ambulansearbeidere.

    Hvis du skal avlegge fagprøve etter søknadsfristen, kan du få plass på vilkår om at du består fagprøven. 
  2. Alternativt kan det gjøres en realkompetansevurdering ut fra yrkeserfaring med minst 5 års relevant praksis.

Oppbygging og arbeidsformer

Studiet er bygd opp med en kombinasjon av klasseromsundervisning, gruppearbeid og prosjekter. I tillegg kommer 10 ukers praksis med 30 timer/uke. Praksis kan gjennomføres på egen arbeidsplass hvis den er relevant for studiet eller som tradisjonell utplassering på en annen arbeidsplass.

Studiet kombinerer praksis og teori på en spennende måte og studentene skal være med på å forme innhold og arbeidsmåter i studiet. Opplæringen legger vekt på arbeidsmåter som fordrer aktiv deltakelse fra studentene som knytter seg nært til studentenes egne erfaringer og problemstillinger fra praksisfeltet.

  1. Felles innholdsdel
  2. Pedagogikk og veiledning
  3. Gruppeprosesser og samarbeid
  4. Kommunikasjon og veiledningsferdigheter
  5. Veiledning av bruker/pårørende, elev/lærling og medarbeidere
  6. Fordypningsemne

Kompetanse og jobbmuligheter

Ved gjennomført fagskoleutdanning skal studenten ha kunnskap om grunnleggende veiledningsteori. Kunne anvende pedagogiske virkemidler i veiledningen. Kunne anvende kunnskaper i kommunikasjon i veiledningen. Kunne gi målrettet veiledning som leder til refleksjon. Ha en økt bevissthet om, og kunne vurdere egen rolle som veileder. Være klar over hvordan roller, gruppeprosesser og samarbeid påvirker veiledningen. Vise evne til etisk refleksjon i forhold til egne holdninger og handlinger i veiledningssituasjoner. Ha kunnskap om hva en veiledningskontrakt skal inneholde og bruken av denne. Kunne gi målrettet veiledning til bruker, pårørende, elever og medarbeidere.