Hverdagsmestring

Kommunene har som mål at alle brukere av helsetjenester skal takle egne liv i størst mulig grad slik at behovet for tyngre omsorgstjenester utsettes så lenge som mulig. Det gjelder spesielt for brukere i hjemmesykepleien og for mennesker med ulike typer funksjonshemninger.


Med dette ettårige nett- og samlingsbaserte studiet får du verdifull kompetanse som kan bidra til å møte disse utfordringene, og gi deg en mer interessant og givende arbeidshverdag. Hverdagsmestring kan beskrives som et tankesett for faggruppene i ulike helse- og omsorgstjenester hvor målet er at den enkelte bruker skal mestre sin egen hverdag bedre, uansett funksjonsnivå. Utgangspunktet er den enkelte brukers individuelle behov, der brukeren sammen med et tverrfaglig team med rehabiliteringskompetanse utarbeider en faglig plan for pleiere og hjemmetrenere. 

Opptakskrav

Ett av disse kravene må oppfylles: 

1. Fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev /vitnemål og autorisasjon som helsefagarbeider, hjelpepleier eller tilsvarende, fra studieretning for helse- og oppvekstfag. 

Hvis du skal avlegge fagprøve etter søknadsfristent, kan du få plass på vilkår om at du består fagprøven.

2. Fem års praksis som ufaglært innen fagområdene nevnt over og kompetanse i felles allmenne fag tilsvarende de to første årene i yrkesfaglige studieretninger.

Oppbygging og arbeidsformer

Undervisningen legger opp til aktiv deltagelse og initiativ fra studentene gjennom klasseromsundervisning, refleksjon, problemløsning, gruppearbeid og prosjekter. Den avsluttende fordypningsoppgaven og andre arbeidskrav kan gjennomføres i samarbeid med en arbeidsplass eller hospiteringsbedrift. 

Studiet består av tre hovedemner i tillegg til det avsluttende hovedprosjektet:

1.    Helsearbeiderens rolle og oppgaver i morgendagens omsorg
2.    Hverdagsmestring
3.    Organisasjon og yrkesutøvelse
4.    Hovedprosjekt

Kompetanse og jobbmuligheter

Studiet gir deg tittelen fagarbeider med fagskolegrad innen helse, aldring og aktiv omsorg. Du får kompetanse til å planlegge, organisere og iverksette rehabiliterende og vedlikeholdende arbeid blant eldre på geriatrisk avdeling i sykehus, i hjemmebasert omsorg, på bo- og behandlingssenter, i sykehjem og i omsorgsboliger.