Lov og forskrift

Fagskolen Oslo er regulert av Fagskoleloven.

Høyere yrkesfaglig utdanning

Fagskoleloven, eller "Lov om høyere yrkesrettet utdanning" som den heter, trådde i kraft fra og med 01.07.2018. Du kan lese fagskoleloven her

I henhold til loven skal skolen ha egen forskrift for opptak, studier og eksamen. Skolens lokale forskrift finner du her: Lokal forskrift

Fagskoleutdanninger med skikkethetsvurdering

For å vurdere om en student er skikket eller ikke, er det utarbeidet spesifikke vurderingskriterier for fagskoleutdanningen. Disse finner du i Forskrift om høyere yrkesfaglig utdanning (fagskoleforskriften)Overordnet gjelder dette:

"Skikkethetsvurdering skal foregå ved alle utdanninger der studenten kan utgjøre en fare, jf. § 26. Det skal fremgå av fagskolens forskrift hvilke fagskoleutdanninger dette gjelder".

Løpende sikkerhetsvurdering

Det skal foretas løpende skikkethetsvurdering av alle studenter ved fagskoleutdanninger gjennom hele fagskoleutdanningen.  Hvis det er begrunnet tvil om en student er skikket, skal det i tillegg foretas en særskilt skikkethetsvurdering.